19
Team 1
16
Team 2
player avatar
DrexelCS
de_nuke · NYC · Nov 4 2022 · 7:00 PM · 5v5
BASIC STATSKADADRHLTVCKBPBDHSRP
29
5
23
87.3
1.18
3
5
1
.189
36
29
10
24
86.7
1.07
3
3
2
.079
36
23
7
27
64.1
0.83
0
2
1
.192
36
23
6
29
71.0
0.84
0
1
0
.149
36
18
6
26
66.7
0.74
0
0
1
.184
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
0
18
17
94%
44.07
10
56%
20.5
0
20
9
45%
22.99
13
65%
33.3
0
12
18
150%
47.90
3
25%
8.3
0
15
10
67%
27.62
13
87%
20.9
0
8
6
75%
10.35
4
50%
4.3
-
-
-
-
-
-
-
-
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
13
12
4
3
0
0
1
1
0
0
0
0
16
5
1
0
0
1
1
0
0
0
0
11
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
290
74
14
29
12
2
9
4
4
3144
427
126
10
56
34
6
10
6
4
3122
377
73
14
47
9
0
2
1
0
2307
547
101
15
56
15
4
8
2
1
2556
499
76
14
38
15
3
4
1
1
2401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
4
3
2
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BASIC STATSKADADRHLTVCKBPBDHSRP
36
6
24
100.5
1.37
0
2
2
.143
36
34
10
23
96.9
1.41
0
2
0
.101
36
23
4
25
62.1
0.93
0
1
1
.111
36
19
2
23
58.9
0.82
2
1
0
.097
36
16
8
29
67.9
0.58
0
3
1
.057
36
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
0
4
0
0%
0.00
0
0%
0.0
1
24
29
121%
90.51
14
58%
21.0
0
9
8
89%
19.36
1
11%
0.5
0
4
3
75%
1.77
4
100%
11.2
1
6
6
100%
13.43
6
100%
10.3
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
13
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
10
8
0
2
0
0
0
0
0
0
19
11
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
9
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
635
126
18
51
31
1
12
7
6
3617
597
129
13
78
28
3
4
3
0
3487
160
36
4
19
8
0
4
1
0
2234
448
72
7
40
7
3
5
6
4
2119
399
88
5
29
29
3
8
8
6
2446
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
6
3
7
2
3
KILLS
player avatar
hybrid
player avatar
METALFACE
player avatar
RYREDDIE
player avatar
Joey
player avatar
Clkman57
player avatar
b1te
3/74/610/68/14/3
player avatar
Magnus Carlsen of CounterStrike
7/64/66/45/47/4
player avatar
Heart
6/74/92/34/67/2
player avatar
Ken
5/114/44/74/46/2
player avatar
churro
3/57/93/31/44/5