15
Team 1
15
Team 2
No One...
de_tuscan (ws) Β· Chicago Β· Jul 1 2022 Β· 8:51 PM Β· csgo
BASIC STATSKADADRHLTVCKHSUDTARRP
36
5
23
113.7
?
2
.104
?
0:00
30
26
4
19
84.3
?
4
.056
?
0:00
30
21
8
25
82.3
?
0
.155
?
0:00
30
16
4
24
57.8
?
1
.143
?
0:00
30
15
4
28
57.5
0.53
0
.100
0
0:00
30
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
7
10
143%
29.32
8
114%
15.3
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
TRADE INFOKASTTRTRKTRDDT%KT%TK%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
0%
0
0
0
0%
0%
0%
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
485
80
8
29
24
5
6
4
4
1724
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
BASIC STATSKADADRHLTVCKHSUDTARRP
39
7
24
127.2
?
4
.244
?
0:00
30
25
7
22
90.1
1.20
3
.120
0
0:00
30
23
1
22
69.4
?
4
.065
?
0:00
30
19
6
23
77.9
?
0
.235
?
0:00
30
12
6
24
58.5
0.59
1
.141
0
0:00
30
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
?
?
?
?
?
?
?
?
1
13
12
92%
28.73
8
62%
18.8
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
8
4
50%
9.22
6
75%
9.6
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
9
3
2
1
0
0
0
1
0
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
5
2
1
0
0
1
0
0
0
0
TRADE INFOKASTTRTRKTRDDT%KT%TK%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
0%
0
0
0
0%
0%
0%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
0%
0
0
0
0%
0%
0%
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
381
92
11
43
21
2
5
5
5
2702
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
356
71
10
28
14
2
7
5
5
1754
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
KILLS
Toxy
Cheese
They're Minerals, Marie!
EndlessV.^πŸ•‰
hoyden
HandoDis
?/??/3?/??/??/2
EGG πŸ€™
?/??/6?/??/??/2
Machete Dicer
?/??/5?/??/??/4
porkch0p
?/??/5?/??/??/0
Coach
0/?3/73/?7/?2/4