11
Team 1
16
Team 2
No One...
de_cbble (ws) · Chicago · Jan 13 2022 · 10:34 PM · csgo
BASIC STATSKADADRHLTVCKHSUDTARRP
25
4
20
100.1
1.22
1
.234
0
0:00
27
24
2
19
94.7
?
0
.309
?
0:00
27
18
3
22
62.3
?
0
.130
?
0:00
27
17
2
21
72.6
?
0
.156
?
0:00
27
12
6
23
54.1
0.54
2
.136
0
0:00
27
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
1
7
4
57%
12.14
7
100%
11.1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
9
5
56%
12.31
5
56%
5.0
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
1
9
5
2
0
0
1
0
0
0
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
8
2
0
0
0
0
1
0
0
0
TRADE INFOKASTTRTRKTRDDT%KT%TK%
0%
0
0
0
0%
0%
0%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
0%
0
0
0
0%
0%
0%
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
380
77
18
32
11
2
6
1
7
2704
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
270
44
6
20
10
2
2
1
3
1462
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
BASIC STATSKADADRHLTVCKHSUDTARRP
39
2
18
131.5
?
0
.284
?
0:00
27
25
6
16
103.8
?
3
.089
?
0:00
27
15
6
21
80.6
0.77
2
.099
0
0:00
27
15
1
21
58.0
?
0
.235
?
0:00
27
10
6
21
44.0
0.51
0
.032
0
0:00
27
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
9
5
56%
7.75
2
22%
1.5
?
?
?
?
?
?
?
?
1
12
11
92%
29.30
5
42%
3.7
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
6
3
1
0
0
0
1
0
0
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
TRADE INFOKASTTRTRKTRDDT%KT%TK%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
0%
0
0
0
0%
0%
0%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
0%
0
0
0
0%
0%
0%
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
428
81
8
35
27
1
7
0
3
2176
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
252
31
1
14
8
0
5
0
3
1187
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
KILLS
Toxy
jamesy is BACK
Coach
LimeAragon
Cheese
switz
0/?0/?0/00/?0/0
flogic
?/??/??/0?/??/0
EGG 🤙
?/??/??/0?/??/0
✪ SENSEI GHOSTFACE
?/??/??/0?/??/0
hoyden
0/?0/?0/00/?0/0