2
Team 1
1
Team 2
No One...
de_cbble (ws) · Düsseldorf · Jan 13 2022 · 10:24 PM · csgo
BASIC STATSKADADRHLTVCKHSUDTARRP
1
0
2
16.8
?
0
1.000
?
0:00
4
1
0
2
50.0
?
0
1.000
?
0:00
2
0
0
1
57.0
0.00
0
.000
0
0:00
1
0
0
2
10.0
0.00
0
.000
0
0:00
2
-1
0
2
16.5
?
0
.000
?
0:00
2
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
?
?
?
?
?
?
?
?
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
TRADE INFOKASTTRTRKTRDDT%KT%TK%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
0%
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0%
0%
0%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
8
3
0
2
0
0
1
0
0
57
7
1
0
0
0
1
0
0
0
20
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
BASIC STATSKADADRHLTVCKHSUDTARRP
2
0
1
100.5
1.53
0
.143
0
0:00
2
2
1
2
140.5
?
0
.333
?
0:00
2
1
0
1
9.0
?
0
.000
?
0:00
2
0
0
4
0.0
0.00
0
.000
0
0:00
4
-2
0
1
0.0
?
0
.000
?
0:00
2
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
?
?
?
?
?
?
?
?
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
TRADE INFOKASTTRTRKTRDDT%KT%TK%
0%
0
0
0
0%
0%
0%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
0%
0
0
0
0%
0%
0%
NaN%
?
?
?
NaN%
NaN%
NaN%
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
13
7
1
2
3
1
0
0
0
201
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
KILLS
Coach
jamesy is BACK
LimeAragon
Cheese
Toxy
EGG 🤙
?/0?/??/??/0?/?
✪ SENSEI GHOSTFACE
?/0?/??/??/0?/?
switz
0/00/?0/?0/00/?
hoyden
0/00/?0/?0/00/?
flogic
?/0?/??/??/0?/?