16
Team 1
11
Team 2
No One...
de_inferno · Chicago · Nov 10 2021 · 11:41 PM · 5v5
BASIC STATSKADADRHLTVCKBPBDHSRP
27
5
17
87.3
?
2
2
2
.161
27
24
8
19
93.1
?
0
0
0
.070
27
23
3
23
88.6
?
1
2
0
.128
27
15
6
19
70.4
?
0
1
0
.256
27
14
6
17
56.7
?
0
2
0
.132
27
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
BASIC STATSKADADRHLTVCKBPBDHSRP
26
6
21
116.4
1.18
0
1
0
.188
27
20
7
21
119.4
?
0
3
1
.096
27
19
3
21
74.7
?
0
1
1
.164
27
9
3
6
104.9
?
0
2
0
.152
9
5
8
23
40.0
?
1
1
0
.036
27
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
0
8
8
100%
17.57
10
125%
21.1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
14
3
2
0
0
0
0
0
0
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
476
101
19
44
20
6
7
3
2
3144
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
KILLS
player avatar
A TINY PINK THICKHEADED CAT
player avatar
a dog in heat
player avatar
CoastalFox
player avatar
Ravioli
player avatar
Big Pickle
player avatar
DK
?/0?/??/??/??/?
player avatar
Brandon
?/0?/??/??/??/?
player avatar
Sevi
?/0?/??/??/??/?
player avatar
✪InfinityBit000
?/0?/??/??/??/?
player avatar
StarBird
?/0?/??/??/??/?