0
Team 1
00
13
Team 2
00
Upsetti Spaghetti
de_inferno · Chicago · Nov 1 2023 · 11:36 PM · 5v5 · MR12
BASIC STATSKADADRHLTVCKHSUDTARRP
7
3
13
75.8
0.00
0
.000
0
0:00
13
6
1
13
55.2
0.00
0
.000
0
0:00
13
6
2
13
77.2
0.00
0
.000
0
0:00
13
4
1
13
43.5
0.00
0
.000
0
0:00
13
4
1
13
28.9
0.00
0
.000
0
0:00
13
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
0
0
0
0
0
BASIC STATSKADADRHLTVCKHSUDTARRP
22
4
3
158.4
0.00
0
.000
0
0:00
13
13
2
5
83.3
0.00
0
.000
0
0:00
13
12
4
8
96.5
0.00
0
.000
0
0:00
13
10
5
7
88.9
0.00
0
.000
0
0:00
13
8
2
5
71.9
0.00
0
.000
0
0:00
13
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
0
0
0
0
0
KILLS
✪ Cure
spideY
Keagoo
Pancakes
CLOUDZINO ♿
Ch1lled_Pyro
0/00/00/00/00/0
Khad
0/00/00/00/00/0
cayd
0/00/00/00/00/0
friday
0/00/00/00/00/0
ItsmeOwen
0/00/00/00/00/0