6
Team 1
00
13
Team 2
00
Upsetti Spaghetti
de_nuke · Chicago · Nov 1 2023 · 10:49 PM · 5v5 · MR12
BASIC STATSKADADRHLTVCKHSUDTARRP
17
6
15
105.5
0.00
0
.000
0
0:00
19
11
3
16
62.4
0.00
0
.000
0
0:00
19
9
1
16
51.9
0.00
0
.000
0
0:00
19
9
4
15
61.4
0.00
0
.000
0
0:00
19
5
5
15
42.4
0.00
0
.000
0
0:00
19
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
0
0
0
0
0
BASIC STATSKADADRHLTVCKHSUDTARRP
22
6
9
126.6
0.00
0
.000
0
0:00
19
16
4
11
77.2
0.00
0
.000
0
0:00
19
15
8
11
86.3
0.00
0
.000
0
0:00
19
15
3
11
70.3
0.00
0
.000
0
0:00
19
9
2
9
52.7
0.00
0
.000
0
0:00
19
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
0
0
0
0
0
KILLS
ItsmeOwen
Ch1lled_Pyro
Khad
cayd
friday
spideY
0/00/00/00/00/0
✪ Cure
0/00/00/00/00/0
Pancakes
0/00/00/00/00/0
Keagoo
0/00/00/00/00/0
CLOUDZINO ♿
0/00/00/00/00/0